sf3.ro Web analytics

Statutul Bisericii Sfânta Treime

June 27, 2015 0 Comentarii Despre Noi

PREAMBUL:

Întrucât I-a fost plăcut Dumnezeului Atotputernic ca, prin Duhul Său Sfânt, să cheme anumiţi slujitori ai Săi să se unească aici în 2015 în adunarea cu numele Biserica Sfânta Treime din Zalău, pentru închinare faţă de Dumnezeu şi răspândirea Evangheliei lui Isus Hristos; şi

Întrucât noi, membrii Bisericii Sfânta Treime, cercetând Scriptura sub călăuzirea Duhului Lui, am recunoscut nevoia de a ne aduna pentru a ne conforma mai îndeaproape voii Sale pentru Biserică în aceste vremuri şi pentru a ne pregăti pentru a lucra mai mult în Numele Lui;

Aşadar noi, membrii Bisericii Sfânta Treime, prin aceasta ne organizăm în conformitate cu ORDONANŢA nr. 26 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi adoptăm aceast statut ca fiind actul nostru legal care ne guvernează, care trebuie interpretat întotdeauna că el reflectă caracterul şi aduce glorie lui Isus Hristos, după cum este revelat în Sfânta Biblie şi sumarizat în standarde precum Mărturisirea de Credinţă (2015) şi Legământul (2015) acestei biserici.

Articolul 1. Numele

Numele acestei biserici este Biserica Sfânta Treime.

Articolul 2. Scopul

Această biserică există prin harul lui Dumnezeu, spre gloria lui Dumnezeu, ceea ce va fi scopul final al tuturor activităţilor ei.

Această biserică Îl glorifică pe Dumnezeu iubindu-L şi ascultând de poruncile Lui prin:

 • Închinarea înaintea Lui;
 • Echiparea sfinţilor prin învăţarea şi studiul Bibliei;
 • Proclamarea Evangheliei lui Isus Hristos prin predicare şi evanghelizare personală, şi prin orice alte mijloace care sunt în concordanţă cu învăţăturile Sfintei Scripturi;
 • Încurajarea, susţinerea şi participarea lucrării misionare locale, naţionale şi internaţionale;
 • Administrarea sacramentelor botezului şi Cinei;
 • Încurajarea părtăşiei biblice între credincioşi;
 • Slujirea altor persoane, familii şi biserici prin acoperirea nevoilor fizice, emoţionale şi spirituale, în Numele lui Isus Hristos; şi
 • Chemarea bisericilor înrudite la credincioşie biblică şi puritate prin instruire şi încurajare cu privire la natura bisericii locale.

Articolul 3. Membralitatea

Partea 1. Calificarea pentru statutul de membru

Pentru a se califica pentru statutul de membru în această biserică, o persoană trebuie să fie credincioasă în Isus Hristos, care oferă dovada regenerării, care a fost botezat, în ascultare de Hristos, care umblă potrivit naşterii sale din nou, şi care crede din toată inima în credinţa creştină, aşa cum este ea revelată în Biblie. Fiecare membru trebuie să fie de acord să se supună învăţăturii Scripturii, aşa cum este ea exprimată prin Mărturisirea de Credinţă şi trebuie să promită să împlinească angajamentele exprimate în Legământul Bisericii. Prezbiterii vor fi responsabili pentru a stabili dacă orice persoană se califică sau nu pentru statutul de membru al bisericii. În acest sens, ei se pot bizui pe mărturia de credinţă a persoanei respective, sau pe alte dovezi, aşa cum prezbiterii vor considera de cuviinţă.

Partea 2. Admiterea Membrilor în Biserică

Pentru a fi admişi ca membri ai Bisericii, persoanele care solicită acest lucru trebuie să fie recomandaţi de prezbiteri şi să fie acceptaţi prin votul membrilor cu ocazia oricărei întâlniri regulate sau speciale a membrilor bisericii, şi, din acel moment, să îşi retragă membralitatea din alte biserici.

Partea 3. Îndatoririle şi Privilegiile Membralităţii

În acord cu îndatoririle enumerate în Legământul Bisericii, fiecare membru va avea favoarea şi este de aşteptat să participe şi să contribuie la lucrarea şi viaţa bisericii, în consecvenţă cu călăuzirea dată de Dumnezeu şi cu darurile, timpul şi resursele materiale pe care fiecare le-a primit de la Dumnezeu. Numai aceia care sunt membri în această adunare pot fi îndreptăţiţi să slujească în lucrările Bisericii; cei care nu sunt membri pot să slujească ad-hoc, cu aprobarea prezbiterilor. Cu toate acestea, cei ce nu sunt membri pot să slujească Bisericii cu scopul administrării şi a consultării profesionale. Sub Hristos, această adunare este guvernată de membrii ei. De aceea, este privilegiul şi responsabilitatea membrilor ei să participe la toate întâlnirile membrilor şi să voteze pentru alegerea slujitorilor, să ia parte la decizii cu privire la statutul de membri şi cu privire la alte aspecte, atunci când acestea sunt supuse votului.

Partea 4. Statutul de Membru Asociat

Elevii, studenţii şi alte persoane care locuiesc temporar sau intermitent în zona Zalău, care sunt membri într-o biserică evanghelică, pot să solicite calitatea de membru asociat. Condiţiile pentru această formă de membralitate sunt identice cu cele pentru statutul de membru deplin al bisericii, după cum au fost prezentate mai sus, cu excepţia faptului că ei trebuie să îşi păstreze calitatea de membri în bisericile de unde provin. În astfel de cazuri, se va solicita o scrisoare de recomandare din partea bisericii unde persoana în cauză este membru.
Îndatoririle şi privilegiile membrilor asociaţi sunt aceleaşi ca ale celorlalţi membri, cu următoarele excepţii:

 1. Când aceştia sunt absenţi din zona Zalău pentru perioade prelungite de timp, ei sunt eliberaţi de responsabilitatea de a participa la serviciile bisericii;
 2. Nu vor fi eligibili pentru a vota sau a fi aleși în vreo slujire, chiar dacă vor fi încurajaţi să participe la întâlnirile membrilor.

Încheierea statutului de membru asociat ca măsură disciplinară se va realiza la fel ca pentru ceilalţi membri ai bisericii, cu excepţia faptului că prezbiterii vor notifica pastorul sau prezbiterii bisericii de unde este persoana în cauză, cu privire la acest lucru. Calitatea de membru asociat va fi încheiată în mod normal imediat ce perioada de rezidenţă temporară în zona Zalău, s-a încheiat.

Partea 5. Disciplinarea în Biserică

Orice membru care este în mod consecvent neglijent cu privire la îndatoririle sale sau care este vinovat de un comportament prin care numele Domnului Isus Hristos poate fi dezonorat, şi astfel se opune binelui Bisericii, se va supune mustrării din partea prezbiterilor şi şi disciplinării de către biserică, conform cu învăţăturile Domnului nostru din Matei 18:15-17 şi exemplului Scripturii. Aşadar, disciplinarea în Biserică trebuie în mod obişnuit luată în considerare după ce mustrarea individuală în privat a eşuat.

Disciplinarea în Biserică poate să se facă prin mustrare de către prezbiteri sau de către adunare, prin suspendarea de la Cina Domnului pentru o perioadă stabilită, retragerea din slujire sau excomunicare (v. Matei 18:15-17; 2Tesaloniceni 3:14-15; 1Timotei 5:19-20; 1Corinteni 5:4-5).

Scopul acestei disciplinări trebuie să fie:

 • Spre pocăinţa, reconcilierea şi creşterea spirituală a persoanei disciplinată (v. Proverbe 15:5; 29:15; 1Corinteni 4:14; Efeseni 6:4; 1Timotei 3:4-5; Evrei 12:1-11; Psalmii 119:115; 141:5; Proverbe 17:10; 25:12; 27:5; Eclesiastul 7:5; Matei 7:26-27; 18:15-17; Luca 17:3; Faptele Apostolilor 2:40; 1Corinteni 5:5; Galateni 6:1-5; 2Tesaloniceni 3:6, 14-15; 1Timotei 1:20; Tit 1:13-14; Iacov 1:22)0

 • Spre instruirea în neprihănire şi spre binele altor creştini, servindu-le drept exemplu (v. Proverbe 13:20; Romani 15:14; 1Corinteni 5:11; 15:33; Coloseni 3:16; 1Tesaloniceni 5:14 [observaţi că aceasta este adresată întregii biserici, nu doar liderilor]; 1Timotei 5:20; Tit 1:11; Evrei 10:24-25);

 • Pentru curăţia bisericii ca întreg (v. 1Corinteni 5:6-7; 2Corinteni 13:10; Efeseni 5:27; 2Ioan 10; Iuda 24; Apocalipsa 21:2);

 • Spre binele mărturiei noastre colective faţă de necreştini (v. Proverbe 28:7; Matei 5:13-16; Ioan 13:35; Faptele Apostolilor 5:1-14; Efeseni 5:11; 1Timotei 3:7; 2Petru 2:2; 1Ioan 3:10); şi

 • În mod suprem spre gloria lui Dumnezeu, prin reflectarea la caracterul Lui sfânt (v. Deuteronom 5:11; 1Împăraţi 11:2; 2Cronici 19:2; Ezra 6:21; Neemia 9:2; Isaia 52:11; Ezechiel 36:20; Matei 5:16; Ioan 15:8; 18:17,25; Romani 2:24; 15:5-6; 2Corinteni 6:14-7:1; Efeseni 1:4; 5:27; 1Petru 2:12).

Partea 6. Încheierea Statutului de Membru

Biserica va recunoaşte încheierea statutului de membru a unei persoane ca urmare a morţii ei şi poate face acelaşi lucru în situaţia în care persoana în cauză s-a retras din biserică sau s-a alăturat altei biserici. Statutul de membru poate fi încheiat şi ca urmare a actului disciplinării de către biserică (în mod obişnuit, dar nu în mod necesar, la recomandarea prezbiterilor) ca urmare a votului favorabil a cel puţin două treimi din membrii prezenţi la orice întâlnire obişnuită sau specială a acestora.

Biserica va avea autoritatea să refuze cererea de retragere voluntară sau de transfer a membralităţii unui membru la o altă biserică, fie pentru a începe sau continua un proces de disciplinare în biserică, fie pentru orice alt motiv biblic.

Articolul 4. – Întâlnirile Bisericii

Partea 1. Întâlnirile de închinare

Serviciile de închinare vor fi organizate în fiecare zi a Domnului şi pot fi organizate şi în decursul săptămânii, după cum decide biserica.

Partea 2. Întâlnirile Membrilor Bisericii

În oricare adunare împreună, memberii vor acţiona în acel spirit de încredere, transparenţă şi preocupare reciprocă în dragoste, care este normală în trupul Domnului nostru Isus Hristos.

Se va organiza o întâlnire regulată a membrilor bisericii cel puţin o dată la două luni, într-un interval de timp diferit de cel dedicat închinării publice, aşa cum se agreează de membrii bisericii.

Un prezbiter desemnat de prezbiteri va conduce în calitate de moderator la toate întâlnirile membrilor bisericii. Prezbiterii vor veghea ca întâlnirile hotărâte ale bisericii să fie organizate cu regularitate şi ca rapoartele necesare să fie înaintate bisericii spre examinare, de către membrii responsabili.

În condiţiile în care toate prevederile statutare privind notificarea au fost îndeplinite, cvorumul va fi considerat ca îndeplinit luând în calcul membrii prezenţi. Toate voturile vor fi calculate pe baza numărului de voturi exercitate de membrii prezenţi.

Bugetul va fi aprobat de către membrii bisericii la întâlnirea acestora nu mai târziu de 3 luni de la începerea anului fiscal. Înainte de această aprobare şi în funcţie de decizia prezbiterilor, se poate continua realizarea de cheltuieli până la nivelul celor din anul precedent, pentru aceeaşi perioadă. La orice întâlnire regulată sau specială a membrilor, slujitorii pot fi aleşi şi se pot ocupa poziţiile după nevoi, atâta vreme cât toate cerinţele statutare sunt îndeplinite.

Întâlnirile speciale ale membrilor bisericii se pot organiza la cererea prezbiterilor sau, prin cerere scrisă, înaintată către prezbiteri, de către un număr de membri cel puţin egal cu 25% din numărul total al membrilor cu drept de vot. Data, ora şi scopul oricărei întâlniri speciale vor fi anunţate la toate serviciile publice ale bisericii timp de două săptămâni înaintea întâlnirii. În situaţia în care întâlnirea se doreşte organizată la cererea scrisă din partea membrilor bisericii, prezbiterii vor organiza o întâlnire specială în decurs de o lună de la data primirii cererii.

Articolul 5. Slujitorii Bisericii

Partea 1. Sumar

Slujirile biblice în biserică sunt cele de prezbiteri şi diaconi. În plus, biserica noastră recunoaşte în acest statut necesitatea poziţiilor administrative de secretar şi de trezorier. Toţi slujitorii trebuie să fie membri ai acestei biserici înainte de a-şi prelua responsabilităţile.

Partea 2. Prezbiterii

Grupul prezbiterilor va fi alcătuit din cel puţin 3 bărbaţi (* incepand 1 Ianuarie 2017) care satisfac cerinţele pentru slujirea ca prezbiter, aşa cum sunt ele stabilite în 1Timotei 3:1-7 şi Tit 1:6-9. Majoritatea prezbiterilor activi va fi compusă din membrii bisericii care nu sunt plătiţi în mod regulat de biserică, şi nici un prezbiter nu va avea în acelaşi timp şi slujirea de diacon.

La dorinţa adunării, prezbiterii vor supraveghea lucrarea şi modul de cheltuire a resurselor bisericii. Respectând principiile statuate în Faptele Apostolilor 6:1-6 şi 1Petru 5:1-4, prezbiterii îşi vor dedica timpul rugăciunii, slujirii Cuvântului (prin predicare şi încurajarea însuşirii doctrinei sănătoase) şi păstoririi turmei lui Dumnezeu.

Biserica va recunoaşte pe acei bărbaţi care au darul şi dorinţa de a sluji în această chemare, în conformitate cu prevederile statutare legate de alegeri. Aceşti bărbaţi trebuie să fie consideraţi ca daruri ale lui Hristos pentru biserica Lui şi puşi deoparte ca prezbiteri. Această recunoaştere va fi reafirmată de biserică odată la fiecare doi ani. După ce un prezbiter, altul decât pastorul/pastorii senior sau asociat, a slujit două perioade consecutive de câte 2 ani fiecare, el nu mai poate fi ales în slujirea de prezbiteri decât după cel puţin un an de pauză.

Mandatul de slujire ca prezbiter poate fi încheiat prin demisie sau demitere. Oricare doi membri ai bisericii care au motive să creadă că un prezbiter ar trebui să fie demis trebuie să îşi exprime această preocupare faţă de prezbiteri şi, dacă nevoia o impune, faţă de adunare. Orice astfel de acţiune se va face în concordanţă cu învăţăturile Domnului nostru din Matei 18:15-17 şi 1Timotei 5:17-21. Oricare dintre prezbiteri poate fi demis prin votul a două treimi din membrii bisericii, la oricare din întâlnirile acesteia.

Prezbiterii vor avea responsabilitatea specială de a examina şi instrui persoanele care vor să devină membri, de a examina şi recomanda pe toţi posibilii candidaţi pentru slujiri şi poziţii în biserică, de a supraveghea lucrarea diaconilor şi a reprezentanţilor desemnaţi ai bisericii şi comitetele bisericii, de a conduce serviciile de închinare, de a administra sacramentele botezului şi Cinei Domnului, de a echipa membrii pentru lucrarea de slujire, de a încuraja însuşirea doctrinei şi practicii sănătoase, de a mustra şi corecta erorile, de a supraveghea procesul de disciplinare în biserică, de a coordona şi promova lucrările bisericii, şi de a mobiliza biserica pentru misiunea mondială. Prezbiterii sunt chemaţi apoi să se asigure că toţi cei care slujesc în predicarea Cuvântului faţă de adunare, inclusiv vorbitorii invitaţi, împărtăşesc convingerile noastre doctrinare fundamentale.

Prezbiterii pot înfiinţa poziţii de slujire sau comitete care să îi ajute în îndeplinirea responsabilităţilor lor. Prezbiterii pot şi să propună finanţarea unor noi poziţii plătite. Membrii bisericii vor aproba toţi candidaţii la poziţiile de pastor senior şi pastor asociat. Aria de aplicabilitate şi aprobarea descrierilor slujirii pentru oricare poziţie plătită va fi stabilită de aceia în autoritatea cărora stă angajarea persoanei pentru acea poziţie. Prezbiterii vor avea responsabilitatea primară pentru angajarea, supervizarea şi evaluarea membrilor plătiţi. Această responsabilitate poate, de la caz la caz, să fie delegată unui alt membru al echipei de slujitori.

În fiecare an, după consultarea cu diaconii, diaconiţele şi membrii bisericii, prezbiterii vor prezenta bisericii un buget împărţit pe categorii de cheltuieli. Acest buget va fi prezentat spre discutare la o întâlnire specială în acest scop, şi el va fi votat la următoarea întâlnire a membrilor. Fără aprobarea prezbiterilor, nici o sumă de bani nu va fi solicitată de sau în numele bisericii sau a oricăruia din slujitorii ei.

Prezbiterii vor alege un preşedinte al întâlnirilor de prezbiteri şi pe unul dintre prezbiteri ca să servească drept moderator la întâlnirile membrilor bisericii. În vederea conformării cu legislaţia din România privind asociaţii şi fundaţii, prezbiterii vor alege unul dintre ei pentru a sluji ca preşedinte al organizaţiei.

Partea 3. Pastorul Senior

Pastorul senior trebuie să fie unul dintre prezbiteri. El va îndeplini îndatoririle unul prezbiter descrise în Partea 2 de mai sus, şi va fi recunoscut de biserică drept având în mod particular darul şi chemarea la slujirea cu normă întreagă în predicare şi învăţătură.

Această chemare nu va face obiectul validării bianuale de către biserică sau regulii privind mandatele stabilite pentru prezbiteri, în Articolul 5, Partea 2. Chemarea sa va fi definită potrivit Articolului 6, Partea 3.

El va predica în Ziua Domnului, va administra sacramentele botezului şi Cinei Domnului, şi va îndeplini şi alte îndatoriri care sunt în mod uzual aferente acestei slujiri sau aşa cum sunt stabilite în statutul bisericii.

În absenţa sau incapacitatea pastorului senior de a-şi îndeplini îndatoririle, prezbiterii vor prelua responsabilităţile sale, oricare din acestea putând fi delegate.

Partea 4. Pastorii Asociaţi

Biserica poate chema pastori suplimentari, ai căror relaţie faţă de pastorul senior este aceea de asociat.

Un pastor asociat trebuie să fie dintre prezbiteri. El va îndeplini îndatoririle unul prezbiter descrise în Partea 2 de mai sus, şi va fi recunoscut de biserică drept având în mod particular darul şi chemarea la slujirea cu normă întreagă în predicare şi învăţătură.

Această chemare nu va face obiectul validării bianuale de către biserică sau regulii privind mandatele stabilite pentru prezbiteri, în Articolul 5, Partea 2. Chemarea sa va fi definită potrivit Articolului 6, Partea 4.

El va ajuta pastorul senior în împlinirea îndatoririlor sale obişnuite şi va sluji în orice alte îndatoriri care ţin de slujirea de pastor, sau care sunt stabilite prin statut, ori care pot fi atribuite lui în mod specific, de către adunare.

În absenţa pastorului senior, pentru perioade de timp limitate (precum an sabatic sau boală), pastorul(ii) asociat(ţi) vor prelua responsabilităţile acestuia, sub supravegherea prezbiterilor.

Partea 5. Pastorii Asistenţi

Biserica poate chema la slujire pastori suplimentari, numai din interiorul adunării, a căror relaţie faţă de pastorul senior va fi aceea de asistenţi.

Un pastor asistent trebuie să fie dintre prezbiteri. El va îndeplini îndatoririle unul prezbiter descrise în Partea 2 de mai sus, şi va fi recunoscut de biserică drept având în mod particular darul şi chemarea la slujirea cu normă întreagă în predicare şi învăţătură.

Chemarea sa va face obiectul confirmării bianuale şi limitării de mandate stabilite pentru prezbiteri în Articolul 5, Partea 2. Chemarea sa va fi definită conform Articolului 6, Partea 5.

El va ajuta pe pastorul senior şi pastorii asociaţi în împlinirea îndatoririlor sale obişnuite şi va sluji în orice alte îndatoriri care ţin de slujirea de pastor. Prezbiterii vor defini responsabilităţile pastorului sau pastorilor asistenţi.

Partea 6. Asistenţi Pastorali Seniori

Prezbiterii pot angaja personal suplimentar pentru a ajuta în lucrarea pastorală, desemnaţi ca asistenţi pastorali seniori. Aceştia nu vor fi pastori, şi deşi ei pot fi recunoscuţi ca prezbiteri, ei trebuie nominalizaţi de către prezbiteri şi aleşi de către adunare, în conformitate cu Articolul 5, Partea 2.

Prezbiterii vor defini responsabilităţile asistenţilor pastorali seniori. Ei vor sluji după dorinţa prezbiterilor pentru un mandat iniţial de până la 4 ani, însă această perioadă poate fi prelungită cu aprobarea prezbiterilor.

Partea 7. Asistenţii Pastorali

Pastorul senior poate angaja personal suplimentar pentru a fi ajutat în lucrarea pastorală, desemnaţi ca asistenţi pastorali. Aceştia nu vor fi pastori, şi, deşi ei pot fi recunoscuţi ca prezbiteri, ei trebuie să fie propuşi de prezbiteri şi aleşi de adunare, în conformitate cu Articolul 5, Partea 2.

Pastorul senior va fi cel care va atribui asistenţilor pastorali responsabilităţile lor. Ei vor sluji după dorinţa pastorului senior pentru un mandat de un an, însă această perioadă poate fi prelungită cu aprobarea prezbiterilor.

Partea 8. Diaconii şi Diaconiţele

Slujirea de diacon este descrisă în 1Timotei 3:8-13 şi Faptele Apostolilor 6:1-7. Biserica va recunoaşte, în conformitate cu prevederile statutare privind alegerile, pe bărbaţii şi femeile care se dedică pe ei înşişi slujirii bisericii, şi care sunt în posesia darurilor specifice de slujire. Aceşti membri trebuie primiţi ca daruri ale lui Hristos pentru biserica Sa şi puşi deoparte ca diaconi şi diaconiţe. Ei trebuie aleşi pentru un mandat de maximum 3 ani şi mai pot fi aleşi pentru un alt mandat numai după o pauză de cel puţin un an.

Diaconii şi diaconiţele trebuie să îngrijească de nevoile temporare ale membrilor bisericii, să participe la organizarea închinării publice, şi să încurajeze şi să susţină pe aceia capabili să îi ajute pe alţii şi pe cei cu daruri în administrare.

Diaconii şi diaconiţele trebuie să primească şi să administreze un fond pentru lucrări de binefacere, să raporteze prezbiterilor, la cererea acestora, cu privire felul cum au folosit aceste fonduri, şi să raporteze bisericii cu privire la felul cum au fost făcute cheltuielile şi plăţile, în cifre totale.

Cu acordul prezbiterilor, diaconii şi diaconiţele pot înfiinţa poziţii administrative nesalarizate sau comitete ale membrilor, pentru a-i ajuta în îndeplinirea responsabilităţilor lor în biserică.

Partea 9. Secretarul

Îndatorirea secretarului este aceea de a înregistra în procese verbale discuţiile care au loc în toate întâlnirile regulate şi speciale ale membrilor bisericii, de a păstra o evidenţă precisă a membrilor bisericii, şi de a înainta rapoarte la cererea pastorului, a prezbiterilor, a diaconilor sau a bisericii.

Secretarul va fi propus de prezbiteri şi ales de adunare pentru a sluji pentru un mandat de un an.

În absenţa sau incapacitatea secretarului, prezbiterii vor desemna un membru al bisericii pentru a îndeplini îndatoririle secretarului bisericii.

Pentru a asigura conformarea cu legislaţia din România în domeniul asociaţiilor şi fundaţiilor, secretarul bisericii va sluji şi în calitate de secretar al organizaţiei.

Secretarul bisericii se va asigura că toate copiile datate ale celei mai recente versiuni a acestui statut vor fi disponibile pentru toţi membrii bisericii.

Partea 10. Trezorierul (cenzorul)

Trezorierul, care nu trebuie să fie un prezbiter activ, diacon, sau membru al personalului plătit al bisericii, se va asigura ca toate fondurile şi activele bisericii să fie securizate în mod adecvat în bănci, instituţii financiare sau de depozit, după cum este adecvat. Trezorierul va fi de asemenea responsabil pentru a prezenta rapoarte periodice asupra bilanţurilor de cont, veniturilor şi cheltuielilor bisericii, la fiecare întâlnire a membrilor. Responsabilitatea lui va fi delegată cu aprobarea prezbiterilor. Trezorierul se va mai asigura ca documentele depline şi corecte ale conturilor de chitanţe şi documentele de plăţi să fie păstrate în registrele aparţinând bisericii, şi că sunt implementate măsuri adecvate de control pentru a garanta că toate fondurile aparţinând bisericii sunt administrate corespunzător de către orice slujitor, angajat sau mandatar al bisericii. Trezorierul va transmite anual către prezbiteri, sau oricând aceştia îi pot solicita, un raport privind toate tranzacţiile făcute ca trezorier şi cu privire la situaţia financiară a bisericii.

Trezorierul va fi propus de prezbiteri şi ales de biserică pentru un mandat de un an.

Articolul 6. Alegerile

Partea 1. Principii generale

Procesul de alegeri în biserică va fi interpretat şi condus pentru a respecta următoarele principii:

 • Rugăciunea consistentă, atât la nivel individual cât şi ca adunare, trebuie să fie parte integrală a procesului de alegeri;
 • Propunerile trebuie să fie făcute cu susţinerea prezbiterilor;
 • Toţi candidaţii pentru slujirea în biserică trebuie să fie trataţi cu har, blândeţe şi onestitate adecvată atunci când membrii colegi sunt evaluaţi;
 • Procesul de alegeri trebuie să manifeste acel spirit de încredere, transparenţă şi preocupare reciprocă în dragoste, care este normală în trupul Domnului nostru Isus Hristos.

Partea 2. Selecţia Slujitorilor

Alegerea slujitorilor se va face cu ocazia unei întâlniri a membrilor bisericii. Numele persoanelor propuse să slujească în calitate de prezbiteri, diaconi, secretar, sau trezorier vor fi prezentate de către prezbiteri la întâlnirea anterioară a membrilor bisericii (cu condiţia ca întâlnirea precedenta a avut loc cu cel puţin 8 săptămâni înainte), iar alegerile se efectuează sub conducerea moderatorului.

În decursul procesului de nominalizare, prezbiterii trebuie să ceară recomandări şi implicarea din partea membrilor bisericii. Orice membru care are motive să creadă că un candidat propus nu se califică pentru slujire trebuie să îşi exprime această îngrijorare faţă de prezbiteri. Membrii bisericii care doresc să vorbească exprimându-şi opoziţia faţă de un candidat trebuie să îşi exprime această obiecţie în faţa prezbiterilor cu suficient timp înainte de întâlnirea relevantă a membrilor bisericii.

Moderatorul va declara aleşi ca prezbiteri pe toţi bărbaţii ce primesc un vot majoritar de 75% din toate voturile exprimate. Pentru toate celelalte slujiri, moderatorul va declara alese toate celelalte persoane care primesc un vot cu majoritate simplă în raport cu toate voturile exprimate; abţinerile nu vor fi considerate ca voturi exprimate.

Persoanele alese îşi vor prelua slujirile pentru care au fost alese începând cu data alegerii, dacă nu a fost stabilită o altă dată în mod specific.

Partea 3. Alegerea Pastorului Senior

În alegerea oricărui bărbat pentru această poziţie, trebuie urmat acelaşi proces de bază ca şi în cazul alegerii unui prezbiter. Totuşi, în plus faţă de aceasta, biserica trebuie să aibă posibilitatea corespunzătoare de a evalua darurile de predicare ale oricărui posibil pastor senior şi, înainte de a i se cere să îşi exprime judecata, trebuie să primească din partea prezbiterilor asigurarea că, după intervievarea bărbatului în cauză, aceştia nu au nici o îndoială în ce priveşte adeziunea lui din toată inima la Mărturisirea de Credinţă şi Legământul Bisericii. Notificarea bisericii privind nominalizarea unui bărbat spre a fi ales ca pastor senior (lucru care va include, dacă este necesar, obligaţia ca soţia sa să fie de asemenea membră a bisericii, dacă el este căsătorit) trebuie să se facă la două servicii de închinare de Duminica dimineaţa care urmează după nominalizare, înainte de votul de la întâlnirea membrilor bisericii.

Partea 4. Alegerea Pastorului Asociat

În alegerea oricărui bărbat pentru această poziţie, trebuie urmat acelaşi proces de bază ca şi în cazul alegerii unui prezbiter. Totuşi, în plus faţă de aceasta, biserica trebuie să aibă posibilitatea corespunzătoare de a evalua darurile de predicare ale oricărui posibil pastor asociat şi, înainte de a i se cere să îşi exprime judecata, trebuie să primească din partea prezbiterilor asigurarea că, după intervievarea bărbatului în cauză, aceştia nu au nici o îndoială în ce priveşte adeziunea lui din toată inima la Mărturisirea de Credinţă şi Legământul Bisericii. Notificarea bisericii privind nominalizarea unui bărbat spre a fi ales ca pastor asociat (lucru care va include, dacă este necesar, obligaţia ca soţia sa să fie de asemenea membră a bisericii, dacă el este căsătorit) trebuie să se facă la două servicii de închinare de Duminica dimineaţa care urmează după nominalizare, înainte de votul de la întâlnirea membrilor bisericii.

Partea 5. Alegerea Pastorului Asistent

Alegerea oricărui bărbat pentru poziţia de pastor asistent cere ca acel bărbat să fi fost recunoscut şi chemat de biserică la slujirea de prezbiter, în conformitate cu procesul descris în Articolul 6, Partea 2. Un astfel de bărbat poate fi chemat de prezbiteri să slujească drept pastor asistent, având îndatoriri specifice pentru o perioadă fixă de timp, stabilită de prezbiteri în termenii chemării sale.

Articolul 7. Soluţionarea disputelor

Având credinţa că Biblia porunceşte creştinilor să facă orice efort pentru a trăi în pace şi de a rezolva disputele reciproce în privat sau în interiorul bisericii creştine (a se vedea, de ex., Matei 18:15-20, 1Corinteni 6:1-8), biserica va cere membrilor ei să îşi rezolve conflictele dintre ei conform principiilor biblice, fără a apela la tribunalele seculare. În consecvenţă cu chemarea sa la a fi împăciuitoare, biserica va încuraja folosirea principiilor bazate pe Biblie pentru a soluţiona disputele dintre ea şi cei din afara bisericii, indiferent dacă este vorba despre persoane creştine sau păgâne, şi dacă este vorba despre persoane fizice sau entităţi cu personalitate juridică.

Articolul 8. Amendamentele

Mărturisirea de Credinţă şi Legământul Bisericii pot fi amendate prin votul aprobator a cel puţin 75% din membrii prezenţi şi care au votat la întâlnirea membrilor, cu condiţia ca amendamentul să fi fost propus în scris la întâlnirea anterioară a membrilor, şi să fi fost anunţat de la amvon la serviciile bisericii timp de două duminici succesive anterior exprimării votului.

Prezentul statut poate fi amendat prin votul aprobator a două treimi din membrii prezenţi şi care îşi exprimă votul la întâlnirea membrilor bisericii, cu condiţia ca amendamentul să fi fost propus în scris la întâlnirea anterioară a membrilor, şi să fi fost anunţat de la amvon la serviciile bisericii timp de două duminici succesive anterior exprimării votului.

Versiunea revizuită a acestui statut va fi pusă la dispoziţia tuturor membrilor bisericii de către secretarul bisericii.


Te-ai abonat cu succes la Biserica Sfânta Treime
Super! Finalizează plata pentru acces complet la Biserica Sfânta Treime
Bine ai revenit! Te-ai logat cu succes.
Felicitări! Contul tău este activat, acum ai acces la tot conținutul